Privacyverklaring

Het zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van de cliënt en zijn ouder(s)/verzorger(s) heeft een centrale plaats bij praktijk BeleefRijk. Op een goede en professionele omgaan met de cliënten is het uitgangspunt bij de hulp die er wordt geboden. Daarbij hoort ook het beschermen van de persoonlijke informatie van de cliënt. De persoonsgegevens worden door praktijk BeleefRijk altijd uiterst zorgvuldig bewaard. Hier krijgt u inzicht op de wijze waarop het privacybeleid binnen praktijk BeleefRijk is geregeld.

De vaktherapeut werkt als beroepsbeoefenaar met een beroepsgeheim. Dit is geregeld op basis van de Wet op geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO). Dat betekent onder andere dat er altijd in overleg met en met toestemming van ouder(s) / cliënt wordt gehandeld.

Praktijk BeleefRijk verwerkt uitsluitend persoonsgegevens welke noodzakelijk zijn voor:
a. de psychomotorische therapie, ouderbegeleiding of ondersteuning ervan;
b. de bedrijfsvoering van BeleefRijk; zoals het verstrekken van persoonsgegevens aan bijvoorbeeld zorgverzekeraars en/of gemeente.

Samenstelling persoonsgegevens:
Gegevens, die door BeleefRijk kunnen worden verwerkt en worden opgenomen in het dossier, zijn:
a. persoonsgegevens van de cliënt en zijn familie, die zowel digitaal als handmatig in het dossier worden vastgelegd.
b. beeld en/of geluidsopnames, worden alleen gemaakt met toestemming van de cliënt en ouder(s)/verzorger(s) ten behoeve van de therapie.
c. financieel / administratieve gegevens.

De volgende persoonsgegevens worden vastgelegd in het cliëntendossier:

  • Naam, adres, postcode, woonplaats van de cliënt(en)
  • Geboortedatum van de cliënt(en)
  • BSN nummer (indien wettelijk verplicht)
  • Gezinssamenstelling en geboortedata van broer(s) en/of zus(sen)
  • Telefoonnummer en e-mail van de cliënt(en)
  • Doorverwijzer
  • School van de minderjarige cliënt

Bij minderjarige cliënten:

  • Naam, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en beroep van beide ouders

Wijze van vastleggen persoonsgegevens:
Dossierplicht
Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) is praktijk BeleefRijk verplicht een dossier bij te houden. Deze moet vanuit de wet WGBO 15 jaar worden bewaard.

Wie heeft er toegang tot de cliëntdossiers?
Als vaktherapeut ben ik de enige die toegang heeft tot de dossiers. Vanuit de beroepscode heeft de vaktherapeut een beroepsgeheim. Er wordt wel casuïstiek uit de praktijk besproken, zoals in intervisie, maar dit gaat altijd anoniem en onherkenbaar. Stagiaires of directe collega’s hebben alleen toegang tot persoons- en zorggegevens onder verantwoordelijkheid van de therapeut.

Verwerking en verstrekking van persoonsgegevens
Voor het verwerken van de (financiele) administratie worden gegevens doorgestuurd naar;
a. De zorgverzekeraar; persoonsgegevens worden op de factuur vermeld.
b. De Gemeente; persoonsgegevens, inclusief BSN nummer wordt in de beveiligde omgeving van Vecozo / het zorgportaal verwerkt. Dit houdt in dat gegevens zo verwerkt worden dat gegarandeerd is dat ze slechts toegankelijk zijn voor degene die daartoe geautoriseerd zijn.
c. Zorg voor jeugd; vanuit de Wet verwijsindex risico’s jeugdigen is BeleefRijk verplicht deel te nemen aan de Landelijke Verwijsindew Risicojongeren (VIR) middels het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd. Wanneer een cliënt onder behandeling komt, wordt door BeleefRijk een zogenaamde ketenregistratie aangemaakt in Zorg voor Jeugd.
d. CBS; in de jeugdwet is vastgelegd dat er betrouwbare gegevens beschikbaar moeten zijn over het gebruik van jeugdhulp, de inzet van jeugdbescherming en jeugdreclassering en over huiselijk geweld en kindermishandeling. Het Centraal Bureau van Statistiek stelt al deze informatie elke half jaar samen. Voor alle zorg die wordt geleverd in het kader van de Jeugdwet in natura wordt aan de therapeut gevraagd gegevens aan te leveren.
e. Administratie; de accountant die de nota’s administreert.

Contact

Stuur met dit formulier snel een e-mail, dan neem ik zo snel mogelijk contact met u op.

Typ hier uw zoekopdracht en druk op enter