Behandel voorwaarden

Algemene voorwaarden

 • Artikel 1
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen de professional (kindertherapeut, spelagoog, gezinsbehandelaar, ambulant begeleider) van BeleefRijk en de ouder(s) c.q wettelijke vertegenwoordiger(s) van het kind of jongere, hierna te noemen de cliënt.
 • Artikel 2
  Ouder(s) c.q wettelijke vertegenwoordiger(s) van de cliënt(en) geven middels de ingevulde intakevragenlijst toestemming voor het ondertekenen van deze voorwaarden. Zonder ondertekening kan de behandeling en/of begeleiding niet worden gestart.  Na ondertekening is er sprake van een behandelingsovereenkomst.
 • Artikel 3
  De behandeling heeft betrekking heeft op de door cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld, gespecificeerd.
 • Artikel 4
  De overeenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden worden beëindigd:
 • Professional en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat geen sessies meer nodig zijn;
 • Cliënt en/of diens ouder(s) c.q. wettelijke vertegenwoordiger(s) geven aan, mondeling, schriftelijk of via email dat hij / zij geen sessies meer wilt afspreken;
 • Professional geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email, geen sessies meer te zullen geven;
 • Cliënt en/of diens ouder(s) c.q. wettelijke vertegenwoordiger(s) houdt zich herhaaldelijk niet aan de algemene bepalingen uit deze behandelingsovereenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen cliënt en de professional;
 • Professional is van mening dat in verband met de problematiek van de cliënt en de competentie van de professional, de professional niet bekwaam is de cliënt te begeleiden. Dit is in ieder geval aan de orde wanneer de problematiek direct verband houdt met contra-indicaties.
 • Artikel 5
  De overeenkomst eindigt van rechtswege indien er geen sessie afgesproken is voor een termijn van langer dan zes maanden na de laatst gehouden sessie, tenzij uitdrukkelijk anders  afgesproken tussen therapeut en cliënt;
 • Artikel 6
  De professional is aangesloten bij één van deze beroepsvereniging  / beroepsregister; FVB, SRVB, SKJ, NIP. De regels van de betreffende beroepsvereniging zijn op de professional van toepassing.
  Bij een klacht over en professional van praktijk BeleefRijk kan de cliënt en/of diens ouder(s) c.q wettelijke vertegenwoordiger(s) zich melden bij de praktijkhouder van praktijk BeleefRijk.
  Een klacht kan worden gemeld bij: nibig.nl / therapeuten / klachten
  en/of bij fvb.vaktherapie.nl / klachten.
 • Artikel 7
  Praktijk BeleefRijk is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat; cliënt en/of diens ouder(s) c.q wettelijke vertegenwoordiger(s)  onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel doordat cliënt en/of diens ouder(s) c.q wettelijke vertegenwoordiger(s) voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in dossiers van arts/ specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt.
 • Artikel 8
  Praktijk BeleefRijk is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van cliënt door parkeren op of het betreden van het terrein aan de Bastionstraat 13, te Breda, noch voor andere schade ontstaan door betreden van de praktijk, de hal en het gebruikmaken van het toilet.
 • Artikel 9
  Gescheiden ouders/wettelijke vertegenwoordigers
  Wanneer er een cliënt bij praktijk BeleefRijk wordt aangemeld waarvan de ouders/wettelijke vertegenwoordigers zijn gescheiden of waarvan de ouders van plan zijn te gaan scheiden gelden daarvoor de volgend afspraken;
  – Er zijn in de wet afspraken gemaakt over de mate waarin ouders/ wettelijke vertegenwoordigers recht hebben op informatie over de aanmelding en/of behandeling van hun kind.
  – Als er door de rechter een voorlopige voorziening is uitgesproken of beide ouders/ wettelijke vertegenwoordigers hebben na de scheiding het gezag over het kind, dan moeten beide ouders/ wettelijke vertegenwoordigers toestemming geven voor aanmelding van het kind. Ook hebben dan beide ouders/wettelijke vertegenwoordigers recht op informatie over de behandeling en eventueel inzage in het dossier.
  – Als er één ouder is die niet met het gezag is bekleed, hoeft er aan deze ouder geen toestemming worden gevraagd voor aanmelding. Deze ouder heeft ook geen recht op volledige inzage in het dossier. Wel heeft deze ouder recht op belangrijke informatie over het kind. De wet (artikel 337B boek 1 BW) stelt dat de ouder die het gezag heeft de andere ouder van belangrijke informatie moet voorzien.

Betalingsvoorwaarden

 • Artikel 10
  Praktijk BeleefRijk heeft een contract als zorgaanbieder bij de gemeente Breda, namens de Regio West-Brabant Oost (WBO).
  Voor een mogelijkheid tot vergoeding is er een verwijsbrief nodig.
  Dit kan verstrekt worden door; de huisarts, GGD arts, medisch specialist (kinderarts). Of met een beschikking van de gemeente, dit kan via een medewerker van het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) of Sociaal Wijkteam medewerker.

   

  * Spelbegeleiding en ambulante begeleiding wordt op deze wijze door de gemeente geheel vergoed.
  * Voor kindertherapie geldt: wanneer ouders aanvullend verzekerd zijn voor therapie, zij eerst deze verzekering aanspreken. Niet alle zorgverzekeraars vergoeden de therapie. Daar waar niets wordt vergoed, kunnen ouders gebruik maken van een gemeentelijke vergoeding.

 • Artikel 11
  Voor kindertherapie geldt:
  In een situatie waarin géén sprake is van behandeling van een op grond van DSM-V geclassificeerde stoornis, komt behandeling slechts voor vergoeding in aanmerking indien een beroep op de aanvullende verzekering voor de cliënt niet mogelijk is.
  Daar waar de aanvullende zorgverzekering de mogelijkheid biedt de cliënt te verzekeren voor vaktherapie, wordt van het gezin verwacht dit voor hun kind te regelen.
  Nadat de vergoeding van de verzekering volledig is benut, kan de cliënt een beroep doen op een gemeentelijke vergoeding. Hiervoor is een beschikking nodig van de huisarts, GGD arts, medisch specialist (kinderarts). Of met een beschikking van de gemeente, dit kan via een medewerker van het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) of Sociaal Wijkteam medewerker.
 • Artikel 12
  Vergoeding via de gemeente:
  De door de therapeut aan de cliënt gedeclareerde kosten worden rechtstreeks aan de betreffende gemeente gestuurd, zij betaalt die volledig aan de praktijk.
  Er geldt geen eigen bijdrage of risico voor de cliënt en zijn/haar ouder(s) c.q wettelijke vertegenwoordigers . Met uitzondering van het niet tijdig afzeggen van een afspraak, zie artikel 4.
  Vergoeding via zorgverzekering:
  De door de therapeut aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen binnen 3 weken na datum van de factuur te zijn betaald, onafhankelijk van de procedure van de zorgverzekeraar.
 • Artikel 13
  Het tarief van één therapiesessie á 60 tot 75 minuten bedraagt €90,- (vrijgesteld van btw).
  Daarnaast worden (telefoon)gesprekken met ouder(s) / c.q wettelijke vertegenwoordigers en verwijzers, het maken van een verslag en het sturen van mails of apps, ook gerekend.
  Voor psychomotorische gezinstherapie (PMGT) en therapie met de paarden gelden andere tarieven. Hierover kunt u contact opnemen met de praktijk.
 • Artikel 14
  Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de afspraak geannuleerd worden. Bij niet tijdig annuleren voor de afspraak, is de therapeut gerechtigd de gereserveerde tijd in rekening te brengen bij ouders, zijnde 90- per uur.
  Voor gezinstherapie en therapie met de paarden is dit 180,- per uur.
 • Artikel 15
  De door de therapeut aan de cliënt gedeclareerde kosten voor het niet tijdig afzeggen van een afspraak  dienen binnen 3 weken na datum van de factuur te zijn betaald. Bij betaling via de zorgverzekering is dit onafhankelijk de procedure van de zorgverzekeraar.
 • Artikel 16
  Bij niet betalen binnen 3 weken kan de therapeut de cliënt een betalingsherinnering sturen. Voldoet de cliënt binnen  3 weken nog niet aan de betalingsherinnering, dan is de therapeut gerechtigd een tweede betalingsherinnering te sturen waarvan het bedrag is vermeerderd met
  € 25,- administratiekosten en welke betaald dient te worden binnen 5 dagen na factuurdatum.
 • Artikel 17
  Wanneer ook na de tweede betalingsherinnering cliënt niet voldoet aan zijn/haar verplichtingen, dan zal de therapeut handelen volgens de wet incassokosten juli 2012 en volgt er de 14-dagen brief/aanmaningsbrief.
  Bij het uitblijven van betaling na 14 dagen is de therapeut zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel dit door derden te laten uitvoeren. Alle kosten die verband houden met deze vordering komen voor rekening van de cliënt.
 • Artikel 18
  Bij betalingsachterstand is de therapeut gerechtigd verdere behandeling/begeleiding/advisering van de cliënt op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichting heeft voldaan.